افتخارات

ستاد مبارزه با مواد مخدر

رتبه دوم در هفتمین جشنواره آثار برتر مکتوب اعتیاد

پژوهشگر برتر

دکتر حامد اختیاری

ستاد مبارزه با مواد مخدر

تقدیرنامه توسط وزیر

پژوهشگر برتر

دکتر حامد اختیاری