مجموعه کتاب های درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی

+24
مجموعه کتاب های درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی

پکیج 7 جلدی افیونی شامل کتاب های:
1.درمان نگهدارنده با متادون و بوپروفین،چرا و چگونه (راهنمای دمان نگهدارنده با متادون و بوپروفین)
2. شناخت تاثیر متقابل شیشه و متادون(فرشته متادون)
3. نقش خانواده در درمان نگهدارنده(درمان نگهدارنده چیست و چگونه عمل میکند)
4. پیشگیری از لغزش و عود در مسیر درمان(پیشگیری از عود)
5. خواب راحت و کافی در طول اعتیاد(معجزه ی خواب)
6. ارتقا سلامت دهان و دندان در طی درمان(دندان های سفید و لثه های سالم)
7. شیوه های مدیریت خشم و تنظیم هیجانات(مدیریت خشم)


خرید اینترنتی
مولفین : دکتر حامد اختیاری
قیمت : 35,000 تومان
وزن : 605 گرم