هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین (بیماری های عفونی) و اولین همایش ویروس شناسی بالینی

+3
هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین (بیماری های عفونی) و اولین همایش ویروس شناسی بالینی

هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین(بیماری های عفونی)
و اولین همایش ویروس شناسی بالینی
 
 
 
23 تا 25 بهمن ماه1393
تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی