سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی

+4
سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی


سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی
 
دهم، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه 1393
تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

محور های کنگره:

جایگاه آموزش بیمار و خود مراقبتی در نظام سلام
استانداردها و شیوه های نوین آموزش بیمار و خودمراقبتی
فناوری های نوین و آموزش بیمار و خودمراقبتی
خودمراقبتی در بیماری های مزمن
نقش انجمن تخصصی و مردمی در آموزش بیمار و خودمراقبتی
خودمراقبتی در موارد حاد و اورژانس
خودمراقبتی برای سالم