سی امین نمایشگاه کتاب تهران

0
سی امین نمایشگاه کتاب تهران

با ما همراه باشید در سی امین نمایشگاه کتاب تهران:
انتشارات مهرسا مفتخر است امسال هم در نمایشگاه کتاب تهران حاضر باشد.
غرفه ی ما در نمایشگاه :
ناشران عمومی - سالن A4 - راهروی 3 - غرفه ی 1305
منتظر حضور سبزتان هستیم.