عید غدیر خم بر همگان مبارک باد

+1
عید غدیر خم بر همگان مبارک باد

از فرط گنه جهان ما شد تاریک
ای کاش خدا برای عرض تبریک

در عید غدیرخم به نور صلوات
عیدی بدهد فرج نماید نزدیک