حضور انتشارات مهرسا در چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

+4
حضور انتشارات مهرسا در چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

حضور انتشارات مهرسا امروز در تاریخ 94/10/2 در دانشگاه علوم پزشکی ایران
دوم تا چهارم دی ماه به مدت 3 روز