نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

+2
نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد 18-20شهریورماه 1394 برگزار خواهد شد
آغاز پذیرش خلاصه مقاله:1بهمن ماه 1393
پایان پذیرش خلاصه مقاله:20خردادماه 1394
به همراه جایزه ویژه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
 
محورهای گنگره:
پیشگیری از اعتیاد-پژوهش در اعتیاد و اپیدمیولوژی مصرف مواد- رفتارهای جنسی در مصرف مواد- اختلالات همراه روانپزشکی در اعتیاد- مصرف الکل و عوارض آن- اعتیاد در گروههای خاص- اعتیاد و ابعاد فرهنگی- ارزیابی آزمایشگاهی و سنجش مواد محرک- اعتیاد و مسائل اجتماعی- اعتیاد و مسائل قانونی- روان درمان های اعتیاد- اعتیاد در کودکان و نوجوانان- ژنتیک و اپی ژنتیک- اعتیاد در زنان- ابعاد شناختی اعتیاد- بیولوژی اعتیاد- رفتار های اعتیادی_(خوردن،سکس،بازی و...)- کاهش آسیب- سیاست ها و برنامه ها در کاهش تقاضاو...